தமிழ் அரசியல் கைதிகளை தமிழ்தேசியக் கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.ஏ.சுமந்திரன் சந்திப்பு..!!

September 16, 2018 6:02 PM

5 0

தமிழ் அரசியல் கைதிகளை தமிழ்தேசியக் கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.ஏ.சுமந்திரன் சந்தித்து கலந்துரையா டியுள்ளார்.

குறுகியகால புனர்வாழ்வு வழங்கி தம்மை விடுதலை செய்யுமாறுகோரி அனுராதபுர ம் சிறைச்சாலையில் 3 வது நாளாக உண வு தவிர்ப்பு போராட்டத்தை நடாத்திவரும் தமிழ் அரசியல் கைதிகளை தமிழ்தேசியக் கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.ஏ.சுமந்திரன் சந்தித்து கலந்துரையா டியுள்ளார்.

இன்றுடன் 3 வது நாளாக ம.சுலக்‌ஷன், இ. திருவருள், சூ.ஜெயச்சந்திரன், இரா.தபோ ரூபன், சி.தில்லைராஜ், இ.ஜெகன், சி.சிவ சீலன், த.நிர்மலன் ஆகிய 8 தமிழ் அரசிய ல் கைதிகள் உணவு தவிர்ப்பு போராட்டம் நடாத்தி வருகின்றனர்.

இவர்களுடைய பிரதான கோரிக்கை தங்க ளை குறுகியகால புனர்வாழ்வு வழங்கி த ங்களை விடுதலை செய்யவேண்டும் என்ப தாகும். இந்நிலையில் நாடாளுமன்ற உறுப் பினர் சுமந்திரன் மற்றும் மாகாணசபை உ றுப்பினர் கே.சயந்தன் ஆகியோர்.

இன்று மாலை அனுராதபுரம் சிறைச்சாலை க்கு சென்று அங்கு உணவு தவிர்ப்பு போரா ட்டத்தினை நடாத்திவரும் அரசியல் கைதி களை சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளார்கள்.

ஆதாரம்: athirady.com

வகை பக்கம்

Loading...