இலங்­கையில் 1.6 மில்­லியன் மாற்றுத் திற­னா­ளிகள்..!!!

December 1, 2017 8:21 AM

7 0

இலங்­கையில் மாற்­றுத்­தி­ற­னா­ளிகள் 1.6 மில்­லியன் பேர் காணப்­ப­டு­வ­தா­கவும், இது இலங்­கையின் மொத்த சனத்­தொ­கையில் 7.9 வீதம் எனவும் மத்­திய வங்கி அறிக்கை ஒன்றில் தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

அந்த அறிக்­கையில் மேலும் தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ள­தா­வது,மாற்­றுத்­தி­ற­னா­ளி­க­ளுக்கு அவர்­க­ளுக்கு ஏற்ற வாழ்­வா­தா­ரங்­களை வழங்கி பொரு­ளா­தார ரீதி­யாக பாது­காக்க வேண்டும். சமூ­கத்தில் மதிப்பு பெற்று அவர்­களும் நாட்டை அபி­வி­ருத்தி செய்யும் பணியில் ஈடு­ப­டுத்­தப்­பட வேண்டும் .

மா­கவும் 389, 077 பேர் செவி ஊன­மா­கவும் 343, 689 பேர் உள­வள பிரச்­சி­னைகள் உள்­ள­வர்­க­ளா­கவும் 197575 சுய பாது­காப்பு இல்­லா­தவர்­க­ளா­கவும் காணப்­ப­டு­கின்­றனர். இலங்கையில் காணப்படும் 1.6 மில்லியன் மாற்றுத்திறனாளிகளில் 43 வீதம் ஆண்களாகவும் 57 வீதம் பெண்களாகவும் காணப்படுகின்றனர்.

ஆதாரம்: athirady.com

வகை பக்கம்

Loading...